มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้ เพื่อการกุศล
:: มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เป็นอนาคตของสังคมไทย ::
ENGLISH | ภาษาไทย
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2559
 
 
 
เพื่อการชมเวปไซท์ที่สมบรูณ์แบบ กรุณาตั้งหน้าจอที่ 1024 * 768 และลง flash6 plug-in หรือสูงกว่า

  มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้ เพื่อการกุศล : ความเป็นมา มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้ เพื่อการกุศล : คณะกรรมการมูลนิธิ
มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้ เพื่อการกุศล : เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาสังคมโดยไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ในขณะนั้น ซึ่งต่อมายกสถานะเป็นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เมื่อปีพ.ศ. 2525 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตามกำลังความสามารถ นอกเหนือจากประกอบธุรกิจเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยส่วนรวม

นับตั้งแต่ก่อตั้ง มูลนิธิทิสโก้ฯ ได้รับการสนับสนุนหลักจากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับบริจาคทุนทรัพย์ตามแรงศรัทธาจากพนักงาน ตลอดจนลูกค้าและประชาชนทั่วไปเสมอ ทำให้เงินกองทุนมียอดเพิ่มตามลำดับและเกิดดอกผลเพื่อนำไปใช้บริจาคตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ 3 ประเภท ได้แก่ ทุนเพื่อการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯได้บริจาคทุนไปแล้วจำนวน 204 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 379 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 135) ซึ่งหมายความว่าใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการหักเป็นค่าลดหย่อนในทางภาษีเงินได้


วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้ป่วยอนาถา และทุพพลภาพด้วยการบริจาคอวัยวะเทียม และกายอุปกรณ์ต่างๆ
3. เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ
4. ร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้ เพื่อการกุศล : คณะกรรมการมูลนิธิ
คณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

นายศิวะพร ทรรทรานนท์ : ประธานมูลนิธิ
นายศิวะพร ทรรทรานนท์
ประธานมูลนิธิ

นายปลิว มังกรกนก
รองประธานมูลนิธิ
นายปลิว มังกรกนก : รองประธานมูลนิธิ

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล : กรรมการ นายสุวรรณ วลัยเสถียร : กรรมการ
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
กรรมการ
นายสุวรรณ วลัยเสถียร
กรรมการ

คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล : กรรมการ นางสาวยุวเรศ เกลียวปฎินนท์ : กรรมการ
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
กรรมการ
นางสาวยุวเรศ เกลียวปฎินนท์
กรรมการ

นางศรีสุดา บุญ-หลง : กรรมการ นางสาวนัทธมน อิศราธรรม : กรรมการ
นางศรีสุดา บุญ-หลง
กรรมการ
นางสาวนัทธมน อิศราธรรม
กรรมการ

นางวรรณี อุบลเดชประชารักษ์ : กรรมการและเลขานุการ นางดวงรัตน์ กิตติวิทยากุล : กรรมการและเหรัญญิก
นางวรรณี อุบลเดชประชารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
นางดวงรัตน์ กิตติวิทยากุล
กรรมการและเหรัญญิก

  พลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์ : ประธานคณะที่ปรีกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล  
  พลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์
ประธานคณะที่ปรีกษามูลนิธิ
 


คณะทำงานมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
นางภัทธิรา วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษา
น.ส.อาภาพัณณ์ กุลพงษ์ ผู้จัดการ
น.ส.วรรณา ประสังริโย เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสังคม
น.ส.ปรารถนา บุญบารมี เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสังคม
นายสุธรรม บุญกลม เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสังคม
นายรชต ยุบลวัฒน์ เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อสังคม
น.ส.อิสรีย์ วิวัฒนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
นายศิริศักดิ์ เจริญสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ


มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
48/11 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (02) 633-7501-7
โทรสาร +66 (02) 638-0554
อีเมล์ :
  tiscofoundation@tiscofoundation.org