มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล
:: มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เป็นอนาคตของสังคมไทย ::
ENGLISH | ภาษาไทย
มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
เกี่ยวกับ มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล About TISCO Foundation
การดำเนินงาน มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
ทุนที่มูลนิธิ ทิสโก้ ได้มอบ ในประเภทต่างๆ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม Download มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
ถามมา ตอบไป มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล FQA TISCO Foundation
ร่วมบริจาค มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Donate TISCO Foundation
ข้อมูล น่ารู้ ในชีวิต ประจำวัน มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Info TISCO Foundation
ติดต่อ มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Contact TISCO Foundation
ประกาศ รายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2566 (รอบรอฟังผล)
PDPA TISCO Foundation
Facebook
จำนวนเงินที่มูลนิธิฯ ได้มอบในแต่ละประเภท
ปี ทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล ทุนประกอบอาชีพ รวม
2527 30,000.00 - - 30,000.00
2528 75,000.00 - - 75,000.00
2529 122,000.00 26,360.00 - 148,360.00
2530 141,900.00 25,850.00 - 167,750.00
2531 359,400.00 94,800.00 34,850.00 489,050.00
2532 618,350.00 125,274.00 18,000.00 761,624.00
2533 1,170,992.00 213,100.00 42,257.00 1,426,349.00
2534 2,472,407.00 205,080.00 115,925.00 2,793,412.00
2535 3,027,019.00 197,924.00 124,055.00 3,348,998.00
2536 3,122,179.00 218,289.00 78,625.00 3,419,093.00
2537 3,895,375.00 394,341.00 63,300.00 4,353,016.00
2538 4,912,875.00 473,092.00 27,532.00 5,413,499.00
2539 5,864,050.00 356,718.00 82,697.00 6,303,465.00
2540 6,341,976.36 207,050.00 59,899.80 6,608,926.16
2541 9,535,630.00 514,710.50 333,719.00 10,384,059.50
2542 7,114,230.00 116,207.00 258,561.50 7,488,998.50
2543 6,995,334.00 336,975.50 137,755.50 7,470,065.00
2544 7,016,124.00 207,608.00 195,340.00 7,419,072.00
2545 7,213,780.00 111,470.00 69,140.00 7,394,390.00
2546 7,249,610.00 41,920.50 21,000.00 7,312,530.50
2547 8,173,868.00 73,025.00 58,843.00 8,305,736.00
2548 9,405,013.20 109,840.00 40,400.00 9,555,253.20
2549 12,431,750.00 41,375.00 80,140.00 12,553,265.00
2550 12,650,500.00 11,710.00 18,242.00 12,680,452.00
2551 18,996,000.00 100,551.00 25,000.00 19,121,551.00
2552 18,666,200.00 13,500.00 94,900.00 18,774,600.00
2553 19,064,200.00 101,204.00 48,097.00 19,213,501.00
2554 19,036,800.00 43,350.00 79,698.00 19,159,848.00
2555 26,019,002.00 157,406.00 272,509.32 26,448,917.32
2556 26,122,500.00 202,942.00 295,223.00 26,620,665.00
2557 27,443,000.00 282,818.00 145,720.00 27,871,538.00
2558 27,862,000.00 475,380.56 208,249.50 28,545,630.06
2559 30,225,500.00 263,230.00 238,198.00 30,726,928.00
2560 29,957,000.00 225,007.00 133,795.00 30,315,802.00
2561 35,253,500.00 217,841.00 143,071.00 35,614,412.00
2562 40,287,000.00 322,587.00 255,029.00 40,864,616.00
2563 38,224,500.00 349,771.54 254,454.00 38,828,725.54
2564 39,575,015.00 219,762.39 94,055.00 39,888,832.39
2565 54,536,212.00 224,380.76 194,325.00 54,954,917.76
Total 568,625,589.56 7,210,839.75 4,076,740.80 579,913,170.11

top
จำนวนทุนที่มูลนิธิฯ ได้มอบแต่ละประเภท
ปี จำนวน
ทุนการศึกษา
จำนวน
ทุนรักษาพยาบาล
จำนวน
ทุนประกอบอาชีพ
รวม
2525-2539 8,937 762 47 9,746
2540 2,454 14 10 2,478
2541 3,246 26 39 3,311
2542 2,953 13 38 3,004
2543 3,568 24 14 3,606
2544 3,368 21 23 3,412
2545 3,540 10 9 3,559
2546 3,616 4 3 3,623
2547 3,638 10 7 3,655
2548 3,886 8 5 3,899
2549 4,840 5 9 4,854
2550 4,687 2 3 4,692
2551 5,435 10 2 5,447
2552 6,027 1 8 6,036
2553 5,896 11 5 5,912
2554 5,855 4 9 5,868
2555 6,027 16 22 6,065
2556 6,898 16 25 6,939
2557 7,362 15 17 7,394
2558 6,883 28 22 6,933
2559 7,328 18 25 7,371
2560 7,383 17 14 7,414
2561 8,221 15 9 8,245
2562 9,296 26 20 9,342
2563 9,488 22 18 9,528
2564 9,793 19 6 9,818
2565 9,986 16 12 10,014
Total 160,611 1,133 421 162,165

top